MODENAS MEMBERSHIP
KEAHLIAN MODENAS

We just love treating our loyal customers. Get a gift on your birthday, member offers, new product sneak peeks. Here are some of the benefits that you can enjoy when signing up for the MODENAS Membership:

Sentiasa memberikan yang terbaik untuk pelanggan setia kami. Jadi sebahagian daripada keluarga MODENAS dengan mendaftar Keahlian MODENAS hari ini dan nikmati pelbagai faedah serta tawaran yang menarik :

 1. Upon new registration, member receives an eVoucher up to RM15 value. You can redeem the voucher at our eShop.
 1. Setiap pendaftaran baharu, ahli akan menerima ebaucar sehingga RM15. Ahli boleh menebus baucar tersebut di eShop kami.
 1. Each member gets to enjoy up to 15% discount on original parts at MODENAS own Service Center.
 1. Nikmati diskaun sehingga 15% dengan pembelian alat ganti tulen di setiap Pusat Servis milik MODENAS.
 1. Get RM10 eVoucher if you get your friend to sign up for the MODENAS Membership under “Refer a Friend” program. You can redeem the voucher at our eShop.
 1. Dapatkan RM10 ebaucar jika anda Berjaya membawa rakan anda mendaftar untuk Keahlian MODENAS. Anda boleh menebus baucar di eShop kami.
 1. Get special discounts through eVoucher for labour fees on your birthday.
 1. Dapatkan diskaun melalui ebaucar untuk caj perkhidmatan pada hari kelahiran anda.
 1. Free 24-hour breakdown towing service within 100km radius round trip to the nearest MODENAS authorised service dealers. (up to 4 times a year).
 1. Percuma bantuan 24 jam kerosakan di jalan raya dalam lingkungan 100km radius pergi balik ke wakil pusat servis MODENAS berdekatan. (sehingga 4 kali bantuan / setahun)
 1. Periodic special shopping offers for members at eShop.modenas.my
 1. Tawaran beli-belah khas berkala untuk ahli di eShop.modenas.my
 1. Get the latest information, promotions and exclusive member updates for all upcoming MODENAS events.
 1. Dapatkan informasi terkini, promosi dan hebahan eksklusif untuk sebarang majlis dari MODENAS.

For more information, you can visit the FAQ tab or reach us at our MODENAS Whatsapp Careline 019 570 8135

Untuk maklumat lanjut, anda boleh klik Soalan Lazim atau hubungi Talian Whatsapp MODENAS kami di talian 019 570 8135

*Term & condition apply.

*Tertakluk pada terma & syarat.

FAQ
SOALAN LAZIM
 1. Who can apply?
 2. All existing registered MODENAS bike owners

 1. Siapa yang layak memohon?
 2. Semua pemilik motosikal MODENAS yang berdaftar.

 1. How do I register the MODENAS Membership?
 2. You can apply by clicking the “Join Now” button at the top of this page. Or you can request and scan Membership Registration QR Code at any participating MODENAS dealers/service centres.

 1. Bagaimanakah cara untuk saya mendaftar keahlian MODENAS?
 2. Anda boleh memohon dengan menekan butang "Sertai Sekarang" di bahagian atas halaman ini. Atau anda boleh meminta dan mengimbas Kod QR Pendaftaran Keahlian di mana-mana pusat pengedar/pusat servis MODENAS yang mengambil bahagian.

 1. How do I renew the MODENAS Membership?
 2. There is a “Renewal” button in your online member account. Please click the Renewal link and proceed with the online payment.

 1. Bagaimanakah cara untuk saya memperbaharui keahlian MODENAS?
 2. Terdapat butang "Pembaharuan" dalam akaun ahli dalam talian anda. Sila klik pautan Pembaharuan dan teruskan dengan pembayaran dalam talian.

 1. How much do I have to pay for the MODENAS Membership?
 2. There will be a charge of RM60 for registration.

 1. Berapa yang perlu saya bayar untuk Keahlian MODENAS?
 2. Terdapat caj sebanyak RM60 untuk pendaftaran baharu.

 1. How much is the cost to renew my MODENAS Membership?
 2. Your card will be valid for duration of 1 year and the annual renewal fee is RM40. (within 3 months from the date of termination of membership).

 1. Berapakah kos untuk saya memperbaharui Keahlian MODENAS?
 2. Keahlian anda akan sah selama 1 tahun dan yuran pembaharuan tahunan adalah sebanyak RM40. (dalam tempoh 3 bulan dari tarikh penamatan keahlian).

 1. How to redeem my eVoucher?
 2. You can use your eVoucher at eShop (https://eShop.modenas.my) when you are ready to proceed with payment. The eVoucher can be redeemed at payment page.

 1. Bagaimanakah cara untuk menebus eBaucar saya?
 2. Anda boleh menggunakan eBaucar anda di eShop (https://eShop.modenas.my) apabila anda bersedia untuk meneruskan pembayaran. eBaucar boleh digunakan semasa pembayaran dalam talian.

 1. What happens if I don't renew my MODENAS Membership?
 2. You won't be able to enjoy all the special benefits that comes with it especially the free breakdown towing services.

 1. Apa yang berlaku jika saya tidak memperbaharui Keahlian MODENAS saya?
 2. Anda tidak akan dapat menikmati semua faedah istimewa yang disediakan terutamanya perkhidmatan tunda dan kerosakan.

 1. Which number do I call to get the the free breakdown towing service?
 2. You may contact our Customer Call Center at 1 800 880 181.

 1. Nombor mana yang saya harus panggil untuk mendapatkan perkhidmatan tunda percuma?
 2. Anda boleh menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di talian 1 800 880 181.

 1. Can my membership evoucher be converted to cash?
 2. No. Your voucher cannot be converted to cash.

 1. Bolehkan ebaucar keahlian saya ditukarkan kepada tunai?
 2. Tidak. EBaucar anda tidak boleh ditukarkan kepada tunai.

 1. What are the payment methods available on MODENAS Membership portal?
  • Credit / Debit Cards

  • We accept both Credit and Credit card from Visa and MasterCard.
  • FPX Internet Banking

  • Bank accepted : Affin bank, Alliance bank, Ambank, Bank Rakyat, CIMB bank, Bank Islam, HSBC, Kuwait Finance House, OCBC, Standard Chartered, UOB, Hong Leong Bank, Maybank, BSN, Public Bank, RHB.
 1. Apakah kaedah pembayaran yang terdapat di portal keahlian MODENAS? Kredit / Debit Kad
  • Kredit / Debit Kad

  • Kami menerima debit dan kredit kad dari Visa dan Mastercard FPX Perbankan Atas Talian
  • FPX Perbankan Atas Talian

  • Penerimaan bank : Affin Bank, Alliance Bank, Ambank, Bank Rakyat, CIMB bank, Bank Islam, HSBC, Kuwait Finance House, OCBC, Standard Chartered, UOB, Hong Leong Bank, Maybank, BSN, Public Bank, RHB.
 1. Can I cancel my membership?
 2. Yes. You will get full refund if you cancel your membership within 7 days from membership registration date and you have not use any of the benefits listed above. Otherwise the membership fee is not refundable

 1. Bolehkan saya membatalkan keahlian saya?
 2. Ya. Anda akan mendapat bayaran balik penuh jika anda membatalkan keahlian anda dalam masa 7 hari dari tarikh pendaftaran keahlian dan anda tidak menggunakan mana-mana faedah yang disenaraikan di atas. Jika tidak, yuran keahlian tidak akan dikembalikan.

 1. Who do I contact if I require help?
 2. Please whatsapp to MODENAS Whatsapp Careline at 0195708135 and our team will assist you accordingly.

 1. Siapa yang perlu dihubungi jika saya memerlukan bantuan?
 2. Sila whatsapp ke Talian Whatsapp MODENAS kami di 0195708135 dan pasukan kami akan membantu anda dengan sewajarnya.

 1. Is there an expiry period for MODENAS Membership?
 2. Yes, the membership last for 1 year from the date of registration.

 1. Adakah Keahlian MODENAS mempunyai tamat tempoh?
 2. Ya, keahlian MODENAS bertahan selama 1 tahun dari tarikh pendaftaran.

 1. Is MODENAS Membership transferable?
 2. No.

 1. Adakah keahlian MODENAS boleh dipindah milik?
 2. Tidak.

 1. If I have more than 2 units of MODENAS motorcycles, can I use my membership for both motorcycles?
 2. No. You must register for the additional motorcycle under your membership. You are required to pay RM60 for each additional motorcycle.

 1. Jika saya mempunyai 2 unit motosikal MODENAS, bolehkah saya menggunakan keahlian keatas kedua-dua motosikal?
 2. Tidak. Anda perlu mendaftar motosikal tambahan dibawah keahlian anda. Anda dikehendaki membayar RM60 untuk setiap motosikal tambahan.

MEMBERSHIP PORTAL RELATED QUESTIONS
SOALAN LAZIM PORTAL KEAHLIAN
 1. I received an email asking me to verify my email address. Why do I need to do that and how do I do it?
 2. You must verify your email address for future communication. Simply click on the link on your email and follow the instructions. If you cannot find the email in your main inbox, please check in your spam inbox. Please unspam the email. If you encounter problems validating your email address, please contact us.

 1. Saya menerima e-mel yang meminta saya mengesahkan alamat e-mel saya. Mengapa saya perlu berbuat demikian dan bagaimana saya melakukannya?
 2. Anda mesti mengesahkan alamat e-mel anda untuk komunikasi masa hadapan. Hanya klik pada pautan pada e-mel anda dan ikut arahan. Jika anda tidak menemui e-mel dalam peti masuk utama anda, sila semak dalam peti masuk spam anda. Sila nyahpam e-mel tersebut. Jika anda menghadapi masalah mengesahkan alamat e-mel anda, sila hubungi kami.Semua pemilik motosikal MODENAS yang berdaftar.

 1. I forget my password, what should I do?
 2. Click “Forgot Password” on the login page and the reset password link will be sent to the registered email.

 1. Saya terlupa kata laluan saya, apakah yang perlu saya lakukan?
 2. Klik "Lupa Kata Laluan" pada halaman log masuk dan pautan tetapan semula kata laluan akan dihantar ke e-mel yang berdaftar.

 1. Why am I unable to login?
 2. There are few reasons why you may not be able to login:

  1. Incorrect Username: please contact us
  2. Incorrect password: click “Forgot Password” and a link to request for password change will be sent to your registered email address
  3. System timeout: Please try again. If the problem persists, please contact our MODENAS Whatsapp Careline at 0195708135 between Monday to Friday, from 9am to 5pm. for further assistance.
 1. Mengapa saya tidak boleh log masuk?
 2. Terdapat beberapa sebab mengapa anda mungkin tidak dapat log masuk:

  1. Nama Pengguna Salah: sila hubungi kami
  2. Kata laluan salah: klik "Lupa Kata Laluan" dan pautan untuk meminta pertukaran kata laluan akan dihantar ke alamat e-mel berdaftar anda
  3. Tamat masa sistem: Sila cuba lagi. Jika masalah berterusan, sila hubungi Talian Whatsapp MODENAS kami di 0195708135 antara Isnin hingga Jumaat, dari jam 9 pagi hingga 5 petang. untuk bantuan selanjutnya.
 1. I found a typo error in my details? What should I do?
 2. You can simply edit your personal particulars, (except email address, mobile number, motorcycle registration number and model) when you login to your account online.

 1. Saya menemui ralat menaip dalam butiran saya? Apa patut saya buat?
 2. Anda hanya boleh meminda butiran peribadi anda, (kecuali alamat e-mel, nombor telefon bimbit, nombor pendaftaran motosikal dan model) apabila anda log masuk ke akaun anda dalam talian.

 1. I didn't receive a verification email after successfully paid my membership fee.
 2. Please check your spam inbox, sometimes the verification email is classified as spam email. Kindly unspam the email. Should you still not receive it after 1 hour, kindly contact MODENAS Whatsapp Careline at 0195708135 between Monday to Friday, from 9am to 5pm. for further assistance.

 1. Saya tidak menerima e-mel pengesahan selepas berjaya membayar yuran keahlian saya.
 2. Sila semak peti masuk spam anda, kadangkala e-mel pengesahan diklasifikasikan sebagai e-mel spam. Sila nyah spam e-mel tersebut. Sekiranya anda masih tidak menerimanya selepas 1 jam, sila hubungi Talian Whatsapp MODENAS di 0195708135 antara Isnin hingga Jumaat, dari 9 pagi hingga 5 petang untuk bantuan selanjutnya.

 1. How to reset my username?
 2. Once username is registered, it cannot be changed. We apologise for any inconvenience.

 1. Bagaimana untuk menetapkan semula nama pengguna saya?
 2. Setelah nama pengguna didaftarkan, ia tidak boleh ditukar. Kami memohon maaf atas sebarang kesulitan.

 1. I'm facing a system problem. What should I do?
 2. You should take note of the error message or error code that you received and contact us with your issue via our MODENAS Whatsapp Careline at 0195708135 from Monday to Friday, between 9am to 5pm.

 1. Saya menghadapi masalah sistem. Apa patut saya buat?
 2. Anda harus mengambil perhatian tentang mesej ralat atau kod ralat yang anda terima dan hubungi kami dengan isu anda melalui Talian Whatsapp MODENAS kami di 0195708135 antaras Isnin hingga Jumaat, dari 9 pagi hingga 5 petang.